Icon Zavřít výběr země

Obecné podmínky spolupráce

I.DEFINICE

Distributor - Bakotech Security, s.r.o. se sídlem na adrese Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně na adrese Husova 15, 601 95 Brno pod spisovou značkou C 130660/KSBR.

Partner - společnost nebo organizace, která nakupuje řešení v podobě softwaru, hardwaru nebo služeb od Distributora za účelem dalšího prodeje Koncovému zákazníkovi.

Strany - Partner a Distributor společně.

Zákazník - koncový uživatel, který nakupuje řešení z nabídky Distributora prostřednictvím Partnera.

Uživatel Produktu - fyzická osoba, právnická osoba nebo jiná organizace bez právní subjektivity, která vlastní nebo používá produkty nabízené Distributorem.

Dodavatel - výrobce nebo zprostředkovatel, který je výrobcem nebo dodavatelem Produktů pro Distributora, které jsou předmětem spolupráce Distributora s Partnerem.

Produkt - software nebo hardware, který je nabízen Distributorem.

Nový obchod - Produkty prodané Partnerem Zákazníkovi, který v době nákupu není Uživatelem Produktů.

Údržba - Produkty prodávané Partnerem Zákazníkovi, který je v době nákupu od Partnera již Uživatelem Produktů.

Servis - služba poskytovaná zdarma Distributorem Partnerovi nebo jeho Zákazníkům, včetně standardních služeb podpory, zahrnující zejména služby podpory prodeje, služby předprodejní a poprodejní technické podpory, služby marketingové podpory nebo logistické a finanční služby.

Služba ADIT - rozšířené služby technické podpory poskytované společností ADIT Sp. z o.o. Partnerům Distributora v rámci služeb implementační podpory, služby ADIT Premium Service a technických, administrativních a certifikačních konzultací a školení.

Území - zeměpisná oblast, ve které Distributor prodává Produkty a Služby.

VOP - všeobecné podmínky smlouvy o spolupráci mezi Distributorem a Partnerem zveřejněné na https://www.bakotech.cz/obecne-podminky-spoluprace.

RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vyšší moc - okolnosti nezávislé na vůli Distributora i Partnera, které svou objektivně nepřiměřenou povahou brání řádnému plnění Smlouvy a dodávkám Produktů a Služeb ze strany Distributora. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, válečný stav, stav přírodní katastrofy, katastrofické klimatické jevy, jako jsou povodně, tornáda, požáry, teroristické činy a všechny další události, které jsou mimo kontrolu Distributora a brání řádnému plnění ustanovení Smluv a plnění Objednávek Partnera.

 

II.OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. VOP jsou nedílnou součástí partnerské smlouvy a vztahují se na všechny oblasti spolupráce, které v ní nejsou výslovně upraveny. Při navazování spolupráce s distributorem je partner povinen seznámit se s ustanoveními VOP, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.
 2. VOP jsou podřízeny a doplňují ustanovení partnerských smluv a všech dalších smluv a ujednání mezi distributorem a jeho partnery. Partner a Distributor mohou měnit jakákoli ustanovení VOP v partnerské smlouvě nebo prostřednictvím jiných ujednání, která musí mít písemnou formu.

III.SPOLUPRÁCE

 1. Veškeré informace týkající se Produktů uvedené v obchodních materiálech Distributora, na jeho webových stránkách, v popisech Produktů, prezentacích, zejména pokud jde o ceny, parametry, vzhled, rozměry, popisy apod. jsou pouze orientační. Distributor si vyhrazuje právo je přijmout nebo potvrdit pouze v rozsahu akceptovaném v obchodní nabídce, objednávce nebo Smlouvě.
 2. Nabídka - Distributor poskytuje Partnerovi možnost zakoupit Produkty, Služby a Služby ADIT na základě platné obchodní nabídky vystavené Distributorem Partnerovi.
 3. Žádost o nabídku - za účelem obdržení nabídky na nákup Produktů by měl Partner v závislosti na typu Produktu:
  1. v případě nových obchodních produktů
   • Každé poptávce by mělo předcházet podání žádosti o registraci Partnerem, která je k dispozici na adrese https://www.bakotech.cz/obecne-podminky-spoluprace.
   • Distributor potvrdí Partnerovi přijetí žádosti s uvedením jejího stavu nejpozději do 48 pracovních hodin. V odůvodněných případech, kdy je Distributor povinen vyčkat na informace od Dodavatele, může být doba potvrzení žádosti o registraci prodloužena, o čemž Distributor Partnera vyrozumí.
   • Stav registrace projektové žádosti trvá 90 dní a může být prodloužen o další období na základě kontaktování account manažera Partnera u Distributora.
  2. v případě produktů údržby
  3. v případě služeb ADIT
   • zasláním žádosti o cenovou nabídku account managerovi nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://adit.pl/kontakt/.
 4. Forma nabídky - obchodní nabídky jsou Partnerovi zasílány ve formě pdf výtisku ze CRM systému Distributora a obsahují minimálně: datum vytvoření, datum platnosti, Produkty a jejich množství, náklady na dopravu, náklady na financování a celkové náklady na nákup Produktů pro Partnera. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout.
 5. Objednávka - Partner by měl zadat objednávku na základě předem zaslané obchodní nabídky ve formátu pdf nebo jpg na adresu vedoucího prodeje nebo orders@bakotech.com s kopií pro vedoucího prodeje, která je uvedena na obchodní nabídce. Objednávka by měla být odeslána z e-mailového účtu osoby, která má práva zastupovat Partnera uvedená ve Smlouvě o partnerství, KRS, CEiDG nebo je oprávněna zadávat objednávky na základě plné moci či jiného zmocnění dohodnutého mezi stranami.
 6. Distributor by měl potvrdit přijetí Objednávky k realizaci do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.
 7. Partner nesmí zrušit Objednávku, která byla doručena Distributorovi, bez jeho písemného souhlasu.
 8. Distributor může Partnerovi poskytnout obchodní kredit na realizaci Objednávky. V opačném případě je Partner povinen Objednávku před datem jejího vyřízení předplatit. Obchodní podmínky vztahující se na Objednávku jsou uvedeny v související obchodní nabídce.
 9. Veškeré platby by měly být provedeny bezhotovostním převodem na účet Distributora uvedený na faktuře s DPH, a to v měně uvedené na akceptované obchodní nabídce.
 10. Realizace Objednávky probíhá podle následujících pravidel:
  • V případě softwaru formou doručení licenčního certifikátu a faktury na e-mailovou adresu Partnera uvedenou v Objednávce.
  • V případě hardwaru formou zaslání Partnerovi nebo Zákazníkovi, který je předmětem Objednávky, faktury s DPH na e-mailovou adresu Partnera uvedenou v Objednávce.
   • Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodní nabídce, na jejímž základě Partner zadává Objednávku.
   • Doprava zařízení na území Polska je prováděna ve standardu doručení následující pracovní den. Dostupnost zařízení je vždy uvedena v obchodní nabídce Distributora.
   • Veškeré zásilky se uskutečňují za podmínek FCA Brno, CZ  nebo za podmínek dohodnutých mezi stranami v Objednávce nebo Partnerské smlouvě.
   • Zařízení zasílané na základě Objednávky Partnerovi je Distributorem po dobu přepravy pojištěno.
  • V případě Služeb ADIT je faktura zasílána na e-mailovou adresu Partnera po realizaci služby nebo v případě nákupu služeb formou virtuálních voucherů přímo po objednání dané Služby ADIT.

IV.PODPORA

 1. Distributor poskytne Partnerovi bezplatně předprodejní podporu k Produktům v rozsahu popsaném na adrese: https://www.bakotech.cz/sluzby-1.
 2. Partner je první linií technické a obchodní podpory pro Zákazníky, kterým nabízí nebo prodal Produkty zakoupené od Distributora.
 3. Distributor poskytuje Partnerovi bezplatnou poprodejní technickou podporu v pracovní dny od 9 do 17 hodin, jejíž forma a rozsah závisí na aktuálním partnerském statusu Partnera v programu Bakotech B.NET Partners Network:
  • Neautorizovaný partner (bez smlouvy)| e-mailová podpora: podpora@bakotech.cz
  • Autorizovaný partner | e-mailová podpora: podpora@bakotech.cz a telefonická podpora +420 734 542 498
  • Prémiový partner | vyhrazená e-mailová a telefonická podpora od technika podpory
 4. Distributor poskytuje Partnerovi služby záruční podpory zařízení pro prodané produkty. Pro získání podpory související s výměnou vadného Výrobku je nutné zaslat Distributorovi na adresu podpora@bakotech.cz informace obsahující:
  • číslo objednávky Partnera
  • údaje o vadném Výrobku, zejména sériové číslo a další identifikační údaje, pokud je Distributor požaduje.
 5. V případě uznání poškození zašle Distributor Partnerovi servisní číslo RMA ("Return Merchandise Authorization"), které je nezbytné pro vrácení poškozeného zařízení. Partner s číslem RMA by měl zařízení, které má být vyměněno nebo opraveno, zaslat na vlastní náklady na adresu distributora a na zásilce uvést číslo RMA.
 6. Není-li v dalších podmínkách uvedeno jinak nebo není-li možnost výměny zakoupena jinak, má distributor na výměnu zařízení 30 dnů. Distributor nese náklady na dopravu vyměněného nebo opraveného zařízení partnerovi. Odeslání Partnerovi nesmí být provedeno později než 30 dní od data přijetí poškozeného zařízení od Partnera.

V.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Není-li rozsah odpovědnosti Distributora za používání výrobků Zákazníkem podrobně specifikován, nemají Distributor ani jeho dodavatelé žádnou odpovědnost, kromě ustanovení těchto VOP, s ohledem na Smlouvy nebo ujednání mezi Partnerem a Zákazníkem.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Distributor prohlašuje, že je správcem osobních údajů (dále jen "správce") zpracovávaných pro účely těchto VOP a že má zavedena vhodná technická a organizační opatření k plnění povinností vyplývajících z ustanovení VOP tak, aby jejich zpracování probíhalo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (Úřední věstník EU L 119/1) ("GDPR"), jakož i zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.
 2. Partner navázáním spolupráce s Distributorem prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Distributorovi byly shromážděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména každý subjekt osobních údajů souhlasil s tím, aby Distributor zpracovával jeho osobní údaje za účelem spolupráce a plnění ustanovení Partnerské smlouvy, pokud to zákon vyžaduje.

 3. V souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR Partner přijetím těchto VOP pověřuje Distributora a Distributor se zavazuje ke zpracování Osobních údajů za účelem navázání, utváření obsahu, provádění, změny nebo ukončení spolupráce.

 4. Partner opravňuje a zavazuje Distributora ke zpracování osobních údajů pouze pro následující činnosti:

  1. kopírování Osobních údajů,

  2. ukládání Osobních údajů,

  3. vymazání nebo změnu Osobních údajů, a to i na žádost Zákazníka,

  4. další rozsah (např. předávání údajů Zákazníka a Partnera za účelem plnění Objednávek), a to po předchozím písemném nebo elektronickém pověření Zpracovatele Partnerem.

 5. Svěřenými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, funkce, název společnosti, adresa, e-mail, telefon, případně další údaje, pokud bude zpracování nezbytné pro účely spolupráce.

 6. Kategorie subjektů údajů: Zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé.

 7. Partner navázáním spolupráce s Distributorem potvrzuje, že byl informován o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů Distributorem, o právu nahlížet do svých údajů a o právu na jejich opravu a výmaz.

 8. Kontaktní údaje správce údajů: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, e-mail: security@bakotech.cz, telefon: +420 734 542 499.

 9. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně za účelem spolupráce mezi stranami.
 10. Distributor může využít služeb dalších zpracovatelů, kteří budou v rámci spolupráce vystupovat jako subdodavatelé nebo dodavatelé, s čímž Partner obecně souhlasí. Seznam dalších zpracovatelů uvedených v předchozí větě tvoří dodavatelé Distributora a společnosti tvořící distribuční skupinu BAKOTECH:
  • CEEcloud Services Distribution Sp. z o.o., ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków
  • ADIT Sp. z o.o., ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków
 11. Distributor má právo Seznam aktualizovat a upravovat. Aktualizace nebo úprava Seznamu subjektů z bodu 10.10 nepředstavuje změnu podmínek spolupráce.
 12. Distributor zpracovává Osobní údaje pouze na základě údajů poskytnutých v průběhu spolupráce, prostřednictvím kontaktních a registračních formulářů na webových stránkách Distributora a přidružených společností, informací poskytnutých e-mailem nebo elektronicky Partnerem, včetně zejména na základě objednávky Partnera, což platí i pro předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud je to nezbytné k provedení procesu realizace služeb a objednávek, na které se vztahuje spolupráce.
 13. Distributor se zavazuje poskytnout partnerovi na jeho žádost veškeré informace potřebné k prokázání splnění povinností stanovených ve smlouvě. V souvislosti s výše uvedenou povinností je Distributor povinen neprodleně informovat Partnera, pokud podle jeho názoru došlo k porušení ZOOÚ nebo jiných předpisů o ochraně osobních údajů, včetně zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. 5. 2018.

VII.OBCHODNÍ ZNAČKY

 1. Partner potvrzuje, že je srozuměn s tím, že značka "Bakotech" je registrovanou ochrannou známkou a je pod právní ochranou. Distributor postupuje Partnerovi právo užívat značku "Bakotech" v souvislosti s marketingovými, obchodními a technickými aktivitami souvisejícími se sjednanými Výrobky na Území.
 2. Partner potvrzuje, že ostatní ochranné známky (ochranné známky Výrobků) bude používat pouze v souvislosti s marketingovou, obchodní a technickou podporou související s Výrobky.

VIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP a jakákoli smlouva uzavřená na jejich základě se řídí výhradně České právem.
 2. V případě rozporu budou strany usilovat o smírné vyřešení všech sporů, které mezi nimi vzniknou a které vyplývají z VOP nebo jakékoli dohody na nich založené. Nebude-li možné konflikt vyřešit smírnou cestou, Strany se dohodly, že rozhodným právem pro řešení sporů vyplývajících z VOP nebo Dohod uzavřených na jejich základě je České právo a rozhodným soudem je Okresní soud v Brno.
 3. Distributor může tyto VOP kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na adrese https://www.bakotech.cz/obecne-podminky-spoluprace.

Kontakt

Bakotech Security s.r.o.

Brno:

Holandská 878/2,

Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 17592062

 

Praha:

Evropská 2588/33A

160 00 Praha 6-Dejvice

CZ24804983

Údaje Společnosti

IČO 24804983

DIČ CZ24804983

Kontakt

Brno:

+420 734 542 498

security@bakotech.cz

 

Praha:

info.cz@bakotech.com

Připojte se k newsletteru

Chcete mít přehled o nejnovějších zprávách z oblasti IT a dostávat informace o akcích, jako jsou webové semináře, školení a konference? Zanechte svůj e-mail:
Došlo k chybě. Zkontrolujte pole formuláře a zkuste to znovu.
Tato adresa je již v naší databázi.
Vaše předplatné bylo přidáno. Děkujeme!
© Bakotech - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Web používá soubory cookie k poskytování služeb v souladu se Zásadami souborů cookie. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k mechanismu cookies ve vašem prohlížeči.

Přijímám